Παπακωνσταντίνου, Γ., Τραγάκη, Δ., (2012), Trails/ narrative and the trails of Narrative, στο Βαν Μπούσχοτεν Ρ., Βερβενιώτη Τ., Μπάδα Κ., Νάκου Ε., Πανταζής Π. & Χαντζαρούλα Π. (επιμ.). Γεφυρώνοντας τις Γενιές: Διεπιστημονικότητα και Αφηγήσεις Ζωής στον 21ο Αιώνα – Προφορική Ιστορία και άλλες Βιο-ιστορίες. Βόλος: Ένωση Προφορικής Ιστορίας, σσ.111-122

Alifragkis, S., Papakonstantinou, G., (2013), An audio-visual Database for Post-war Architecture and the City in Greece, στο Βαν Μπούσχοτεν Ρ., Βερβενιώτη Τ., Μπάδα Κ., Νάκου Ε., Πανταζής Π. & Χαντζαρούλα Π. (επιμ.). Γεφυρώνοντας τις Γενιές: Διεπιστημονικότητα και Αφηγήσεις Ζωής στον 21ο Αιώνα – Προφορική Ιστορία και άλλες Βιο-ιστορίες. Βόλος: Ένωση Προφορικής Ιστορίας, σσ.97-110.

Bourdakis, V., Pentazou, I., (2012), Real City Museum/Virtual City Model: Real Datasets/Virtual Interactions, στο H. Achten, J. Pavlicek, J. Hulin and D. Matejdan (επιμ.), Digital Physicality - Proceedings of the 30th eCAADe Conference - Volume 2 / ISBN 978-9-4912070-3-7, Czech Technical University in Prague, Faculty of Architecture (Czech Republic) 12-14 September, σελ. 337-341. (http://cumincad.scix.net/cgi-bin/works/Show?ecaade2012_314)

Αγριαντώνη, X., (2012), Παραγωγικές εγκαταστάσεις στο Πήλιο: σκέψεις με αφορμή μια καταγραφή, Συμπόσιο "Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια τον 18ο και 19ο αιώνα", Κέρκυρα 24-26 Μαϊου 2012, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2014, σσ. 35-51

Papasarantou, C., Bourdakis, V. (2012), Represent-ing presence, στο V!rus Journal, RE:PRE:SENT, Issue 8, Διαθέσιμο: http://www.nomads.usp.br/virus/virus08/?sec=4&item=4&lang=e

Αλιφραγκής, Σ., (2013), An Audio-visual Database for Post-war Architecture and the City in Greece, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ambi-Sys: 3rd International Conference on Ambient Media and Systems» της European Alliance for Innovation, που έγινε στην Αθήνα στις 15/03/2013.

Alifragkis, S, Papakonstantinou, G. (2013), Augmented Urban Landscapes Reconstructing the Moving Image of Athens, στο Hybrid City 2013 - Subtle revolutions, πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Hybrid City 2013 - Subtle Revolutions, Αθήνα 23 – 25 Μαΐου 2013, έκδοση University Research Institute of Applied Communication, Αθήνα 2013, σελ. 439-446. Μελλοντικά, τα πρακτικά θα είναι προσβάσιμα και στο διαδίκτυο.

Παπασαράντου, Χ., (2013), Hybrid spatial complexes: The notion of mixed embodied presence, στο Hybrid City 2013 - Subtle revolutions, πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Hybrid City 2013 - Subtle Revolutions, Αθήνα 23 – 25 Μαΐου 2013, έκδοση University Research Institute of Applied Communication, Αθήνα 2013, σελ. 117-124

Τραγάκη, Δ., (2013), Meshwork city: Trails, sounds, senses, words, στο Hybrid City 2013 - Subtle revolutions, πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Hybrid City 2013 - Subtle Revolutions, Αθήνα 23 – 25 Μαΐου 2013, έκδοση University Research Institute of Applied Communication, Αθήνα 2013, σελ. 409-414

Alifragkis S., Papakonstantinou G., (2013), Narrating the Cinematic City. Constructing Filmic Arguments, στο Urbano L. (επιμ.). Inter[Sections]: A Conference on Architecture, City and Cinema. Porto: Faculty of Architecture, University of Porto, (11-13 Σεπτεμβρίου 2013, Πόρτο, Πορτογαλία).

Papasarantou, C., Kalaouzis, G, and Bourdakis, V., (2013), Info - Data Constructions, στο Stouffs, Rudi and Sariyildiz, Sevil (eds.), Computation and Performance – Proceedings of the 31st eCAADe Conference – Volume 1, Faculty of Architecture, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 18-20 September 2013, σσ. 185-192

Papasarantou, C., Rizopoulos, C., Bourdakis, V., and Charitos, D., (2014) Analysing mixed embodied presence through the lens of embodiment and social presence, in proceedings of the 15th international Society for Presence Research 2014 “Challenging Presence”, Vienna, 17-19 March, p. 73-79.

Λάζου, Β., (2014), Εθνικός Αγροτικός Σύνδεσμος Αντικομμουνιστικής Δράσης (ΕΑΣΑΔ). Μια πληγή για τον πληθυσμό της Θεσσαλίας, «Εφημερίδα των Συντακτών», 2 Μαρτίου 2014,  http://www.efsyn.gr/?p=186714

Αθανασίου, Ε., Χριστοδούλου, Χ., (2014), Comparative mapping of city histories: the city of Volos in the network of Mediterranean cities, στο συνέδριο «Planning History & Cultural Heritage – Investigations in Cultural Heritage», http://www.aesop2014.eu/. Η διαδρομή για να βρει κανείς το πλήρες κείμενο στα πρακτικά είναι: proceedings/Thursday 10 July/session 3/ track 15 / presentation 3.

Hastaoglou-Martinidis, V., Pallini, C., (2013), Identikits of Smyrna/Izmir at turbulent times, through surveys, plans, references and projects, in Città e Storia, VIII, 2013, 2, pp. 379-404

Σιδέρη, Ε., (2014), Urban Memory, Memory and Mobility: the  designing of a city museum in Greece, στο 5th Global Conference: Digital/ Memories/ Digital Memories, 24-26/09/2014, http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/cyber/digital-memories/conference-programme-abstracts-and-papers/session-5-digital-memories-and-cultural-heritage/