Βάση Δεδομένων

Μέρος του ερευνητικού προγράμματος Θαλής ήταν η δημιουργία οργανωτικής υποδομής για την οργάνωση και ανάκληση πληροφορίας κατάλληλη για χρήση στο εκθετικό πρόγραμμα του Μουσείου της Πόλης του Βόλου. Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκαν τρεις διαφορετικές βάσεις δεδομένων ανάλογα με το είδος του υλικού που θα φιλοξενούσαν:

  • βάση δεδομένων ιστορικής πληροφορίας
  •  βάση δεδομένων ήχου,
  • βάση δεδομένων συνεντεύξεων

Σε ερευνητικό επίπεδο μελετήθηκε ιδιαίτερα η βάση δεδομένων για ιστορική πληροφορία, η οποία σχεδιάστηκε με ένα διπλό στόχο: αφενός να λειτουργεί ως ερευνητικό εργαλείο και αφετέρου να τροφοδοτεί το εκθεσιακό πρόγραμμά του Μουσείου.

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι στόχοι αυτοί, δεν  χρησιμοποιήθηκε κάποιο έτοιμο Σύστημα Διαχείρισης Μεταδεδομένων (metadata management system), το οποίο δεν θα ανταποκρινόταν στις ιδιαιτερότητες του ιστορικού περιεχομένου, αλλά σχεδιάστηκε εξ αρχής η κατάλληλη οργανωτική δομή. Με τη δημιουργία της βάσης δεδομένων συγκροτήθηκε ένα ψηφιακό αρχείο ιστορικής πληροφορίας κατασκευασμένο από επιλεκτικά θραύσματα ιστορικής γνώσης.

Ήδη οι βάσεις δεδομένων τροφοδότησαν ψηφιακά εκθέματα για το Μουσείο της Πόλης του Βόλου (βλ. Διαδραστικές εφαρμογές).