Πρόσωπα: Μιλώντας για την πόλη του Βόλου

Στις τελευταίες δεκαετίες, η χρήση προφορικών μαρτυριών αναδείχθηκε σε βασικό εργαλείο για τη δημιουργία μιας νέας, ανθρωποκεντρικής, αφήγησης για την ιστορία της πόλης σε μουσεία πόλεων. Το ερευνητικό πρόγραμμα Θαλής προχώρησε στη συγκρότηση ενός σύγχρονου αρχείου προφορικής ιστορίας, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος μαρτυριών συλλεγμένων ειδικά από το πρόγραμμα και επεξεργασμένων κατάλληλα για μουσειακή χρήση (θεματική ευρετηρίαση, επιστημονικός σχολιασμός, απομαγνητοφώνηση αποσπασμάτων, ηχητικά αποσπάσματα, κ.λπ.).

Προκειμένου να προβληθεί κατάλληλα το αρχείο αυτό και να αναδειχθεί η ιστορία της πόλης μέσα από τις ιστορίες ζωής των κατοίκων της, δημιουργήθηκε ένα διαδραστικό έκθεμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες για μια αναλυτική έρευνα στο υλικό του αρχείου. Τους επιτρέπει να ακούσουν αποσπάσματα οργανωμένα θεματικά ή/και χρονολογικά (βλ. εικ. 1) ή να ανατρέξουν στο σύνολο των συνεντεύξεων μέσα από αλφαβητική αναζήτηση των πληροφορητών (βλ. εικ. 2).